Norsk melks historie

Kompetansemål etter 10. årstrinn som kan dekkes helt eller delvis av leksjonen, Norsk melks historie

Norsk melks historie

 

Mat og kultur
 • gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar   har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det   har verka inn på livet til folk

 

 
Alle kompetansemålene under Mat og kultur

Innenfor hovedområdet mat og kultur er måltidsskikker til hverdag, høgtid og fest og kunnskap om norsk tradisjonsmat og mat i ulike kulturer og religioner sentrale emne. Maten skal være innbydende. Både tillaging og presentasjon av mat er knytte til teknologi og design.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre måltid i samband med høgtider eller fest og ha en vertskapsrolle
 • lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet
 • gi døme på hvordan kjøkkenredskaper, tillagingsmåter eller matvaner har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare hvordan det har verka inn på livet til folk
 • skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer

 

 

 

Individuell vur- dering i faget

Forskriften til opplærings- loven kap. 3 regulerer individuell vurdering i den ordinære grunnopplæ- ringen.

Følgende punkter danner grunnlaget for karakter:

 • Underveisvurdering
 • Egenvurdering
 • Halvårsvurdering
 • Faglig samtale
 • Sluttvurdering

Følgende punkter skal  ikke være med:

 • Orden skal inngå i vurderingen for ka- rakter i orden ikke i mat og helse karakter
 • Oppførsel skal inngå i vurderingen for karak- ter i oppførsel ikke i mat og helse karakter
 • Elevens samarbeids- evne, faglige interesse, selvstendighet, initiativ og innsats ikke skal være en del av vurderingsgrunnlaget i faget mat og helse.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet brosjyrer som gir en oversikt over viktige prinsipper og bestemmel- ser om vurdering på barnetrinnet, ungdoms- trinnet og i videregående opplæring.

Brosjyrene finner du her